Ogłoszenie Planu Połączenia

Zarząd spółki WP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000572325, o numerze NIP 5223036374, o numerze REGON 362315536, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: „WP1 Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 30 maja 2017 roku został uzgodniony, przyjęty i  podpisany Plan Połączenia spółek Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580004, o numerze NIP: 5272645593, o numerze REGON: 142742958, z kapitałem zakładowym w wysokości 317.957.850 zł (dalej: „WPM S.A.” lub „Spółka Przejmująca”) i WP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000572325, o numerze NIP 5223036374, o numerze REGON 362315536, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej: „WP1 Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wydaje jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem: https://video.wp.pl
Wersja pdf do pobrania

Zarząd WP1 Sp. z o.o.

Jecek Świderski

Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka

Członek Zarządu

Warszawa, dnia 30 maja 2017 roku