Regulamin korzystania z Serwisu WP.tv

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu video.wp.pl oraz usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, z zastrzeżeniem przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych

2. Serwis WP.tv oraz usługi elektroniczne świadczone w Serwisie są udostępniane przez Wirtualną Polskę Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958 (dalej: "WPM").

3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących WPM lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.

4. Poprzez fakt korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, w szczególności przesłanie do WPM wypełnionego Formularza przeznaczonego do korzystania z tych usług lub/i akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:

a) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;

b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;

c) wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.

5. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie, w szczególności przesłanie do WPM wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu, oznacza zawarcie przez Użytkownika z WPM umowy o świadczenie usługi elektronicznej na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

6. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu video.wp.pl, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki WPM oraz zasady i warunki korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie.

2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu lub nie posiada zdolności do czynności prawnych i jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. WPM - oznacza Wirtualną Polskę Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958.

4. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy prowadzony przez WPM w domenach internetowych, do których przysługują prawa WPM, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez WPM na urządzenia mobilne (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).

5. Serwis lub Serwis WP.tv - oznacza Serwis internetowy udostępniany przez WP pod adresem internetowym https://video.wp.pl.

6. Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisie, które umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie oraz udostępnienie WPM danych osobowych Użytkownika (o ile istnieje konieczność udostępnienia takich danych).

7. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie, zespół rozwiązań informatycznych i Formularze udostępniane w Serwisie w celu korzystania z usług elektronicznych udostępnionych w Serwisie. Wszystkie Narzędzia internetowe są zautomatyzowane.

8. Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Zasady korzystania z Serwisu.

1. Serwis oraz usługi elektroniczne świadczone w Serwisie umożliwiają Użytkownikom wyszukiwanie i zapoznawanie się z treściami o różnorodnej tematyce i różnorodnym charakterze, w szczególności treściami audiowizualnymi, informacyjnymi, naukowymi, rozrywkowymi i reklamowymi. Treści zamieszczone w Serwisie są udostępniane Użytkownikom wyłącznie dla ich własnego użytku osobistego oraz w celach informacyjnych i rozrywkowych.

2. Użytkownik korzysta z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie za pomocą Narzędzi internetowych udostępnionych w Serwisie oraz zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).

3. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez WPM i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z usług elektronicznych udostępnionych w Serwisie.

4. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Formularzach Serwisu mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzach.

5. WPM nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Formularzach.

6. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie i w Formularzach przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.

IV. Warunki korzystania z Serwisu.

1. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie może wymagać udostępnienia WPM przez Użytkownika jego danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie lub/i dla innych celów wskazanych Użytkownikowi przez WPM lub/i założenia konta Użytkownika w Serwisie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z tych usług.

2. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 Regulaminu, korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności lub złożenia określonych oświadczeń przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z tych usług.

3. Wykonanie czynności wskazanych w punkcie IV.1 - IV.2. Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy dostępnych w Serwisie.

4. W przypadku określonym w punkcie IV.1 Regulaminu, zastosowanie mają następujące postanowienia:

a) dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez WPM w celach związanych z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie;

b) w przypadku złożenia przez Użytkownika stosownych oświadczeń w procesie udostępniania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez WPM również w innych celach, wskazanych Użytkownikowi przez WPM;

c) administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, będzie WPM.

d) WPM informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć może warunkować możliwość korzystania przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie oraz że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

e) zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez WPM danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z tych usług i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o korzystanie z tych usług ze skutkiem natychmiastowym;

f) podanie danych osobowych niezgodnych z prawdą uprawnia WPM do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług elektronicznych świadczonych w Serwisie;

g) wypełnienie Formularza umożliwiającego udostępnienie danych osobowych Użytkownika odbywa się w oparciu o następujące zasady:

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

1. WPM dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WPM nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i usług świadczonych w Serwisie, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych.

2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, wprowadzanych przez WPM do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, WPM podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Serwisu oraz głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.

3. W przypadku udostępnienia w Serwisie możliwości zamieszczania komentarzy lub/i opinii przez Użytkowników, warunki i zasady zamieszczania tych komentarzy i opinii określone zostaną przez WPM w odrębnym regulaminie. Do komentarzy i opinii określonych w zdaniu poprzednim zastosowanie mają postanowienia właściwego dla nich regulaminu.

4. Bez uprzedniej zgody WPM, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie.

5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu, do korzystania z Serwisu zastosowanie mają "Zasady korzystania z Portalu Wirtualna Polska", dostępne z głównej strony internetowej Serwisu oraz głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.

6. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, do korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę WPM, Użytkowników oraz innych osób.

7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem tych usług.

8. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie zostaje zawarta pomiędzy WPM i Użytkownikiem, który nie dokonał czynności opisanych w punkcie IV.1 Regulaminu, w języku polskim oraz na czas oznaczony równy czasowi jego bieżącej sesji w Serwisie (bieżącego połączenia z Serwisem) i zostaje rozwiązana w chwili wyjścia Użytkownika z Serwisu.

9. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie zostaje zawarta pomiędzy WPM i Użytkownikiem, który dokonał czynności opisanych w punkcie IV.1 Regulaminu, w języku polskim oraz na czas nieoznaczony.

10. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług świadczonych w Serwisie i wypowiedzieć umowę o świadczenie tych usług ze skutkiem natychmiastowym.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa WPM.

1. WPM jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, jeżeli jest to spowodowane:

a) koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym WPM dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);

b) przyczynami niezależnymi od WPM (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. WPM nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od WPM.

3. WPM nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła dostępowego do jego konta w Serwisie. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła dostępowego do jego konta w Serwisie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WPM lub przyczyn, za które WPM ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. WPM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WPM jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. WPM ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności WPM określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność WPM z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

5. WPM nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treści Użytkowników zamieszczane przez nich w Formularzach, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane.

6. WPM nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, za korzystanie przez niego z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

7. WPM zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. WPM zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do świadczenia usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

9. WPM zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu przeznaczonych do świadczenia usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

10. WPM zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

11. WPM ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez WPM, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń WPM i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez WPM. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez WPM czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.

12. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do WPM, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców WPM, które przysługują reklamodawcom WPM. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do WPM.

13. WPM zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji. WPM poinformuje o rezygnacji z udostępniania usług elektronicznych świadczonych w Serwisie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia WPM na stronach internetowych Serwisu.

14. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy WPM i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie jest miejsce, w którym WP ma siedzibę. Usługi elektroniczne świadczone w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym WPM ma siedzibę.

15. Wyłącznym źródłem zobowiązań WPM jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

16. WPM może wypowiedzieć Użytkownikowi określonemu w punkcie V.9 Regulaminu, umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikowi.

17. WPM może odmówić świadczenia usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

18. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.19 i VI.20 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, WPM jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług elektronicznych świadczonych w Serwisie ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie bez zachowania okresu wypowiedzenia). WPM zawiadomi Użytkownika o zaprzestaniu świadczenia mu usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, o ile Użytkownik udostępnił WPM adres wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.

19. WPM jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług elektronicznych świadczonych w Serwisie ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w następujących przypadkach:

a) zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez WPM danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie;

b) udostępnienia WPM danych osobowych niezgodnych z prawdą;

c) nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu.

20. WPM jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez WPM umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia) oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie (z chwilą wypowiedzenia).

VII. Korespondencja.

1. WPM kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.

2. WPM kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Użytkownika.

3. Użytkownik powinien kierować do WPM wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i usług elektronicznych świadczonych w Serwisie za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WPM wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.

4. WPM nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia WPM nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję WPM uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do Użytkownika/przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika.

VIII. Reklamacje.

1. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WPM wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.

2. WPM rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WPM poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WPM o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

3. Odpowiedź na reklamację WPM kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika wskazany w punkcie VII.2 Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu.

1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.

3. WPM zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie WPM poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie ze skutkiem natychmiastowym.

6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.